Diễn đàn Quốc tế về nghề cá và nhân quyền năm 2024 Chung tay vì sự bền vững của ngành và thúc đẩy quốc tế về nhân quyền
Post Update by chỉnh sửa on 2024-04-18 14:39:38
Din đàn Quc tế về nghề cá và nhân quyền năm 2024  Chung tay vì s bền vng ca ngành và thúc đẩy quc tế về nhân quyền
 
Để th hin tinh thn thành lp mt quc gia da trên nhân quyền , Đài Loan sn sàng ch động hp pháp hóa Công ước ILO C188 vào lut pháp trong nước , tích cc trao đổi vi cng đồng quc tế , hc hi kinh nghim thc tế ca các nước . Hy vng rng sau khi công ước về nghề cá được hp pháp hóa theo lut pháp trong nước , nhân quyền nghề cá ca đất nước tôi s phù hp vi tiêu chun quc tế .
 
S ngư nghip phi hp vi Đại hc Quc gia Chung Cheng s t chc "Din đàn quc tế về nghề cá và nhân quyền năm 2024" ti khách sn Han -Lai Cao Hùng vào ngày 16 , mi các chuyên gia , hc gi trong và ngoài nước , thuyền viên ca các nước có tr s ti Đài Loan , các ngành nghề và đoàn th cá nhân , khong 80 người đến tham d .
 
Din đàn quc tế ngoài tho lun về ba ch đề chính : "Kết qu thc hin Kế hoch về nghề cá và nhân quyền " , "Thúc đẩy Công ước ILO-C188: Kinh nghim ci cách và hành động chính sách" , "Thc hin và thách thc ca ILO-C188" , chia s kinh nghim trong vic bo v quyền li ca thuyền viên , phát trin nghề cá bền vng và thúc đẩy ILO- Công ước C188.
 
S ngư nghip tuyên b rng Đài Loan đã công b "Kế hoch hành động nhân quyền quc gia" vào năm 2022 và cũng tích cc đưa ILO C188 vào lut trong nước , th hin s chú trng và n lc ca Đài Loan trong vic bo v nhân quyền ca thuyền viên . Để thc hin nhiều bin pháp khuyến khích , ngoài vic ci thin toàn din quyền và li ích ca thuyền viên , s tp trung vào "tăng cường quan h đối tác gia người lao động và người s dng lao động" ,"tăng cơ hi cho thuyền viên s dng hp lý thiết b liên lc" , "ci thin s an toàn và làm vic ca thuyền viên" làm trng tâm thc hin. Din đàn ln này mi các chuyên gia, hc gi trong và ngoài nước xem xét vic thc hin quy hoch , hc hi ln nhau , để không ngng ci tiến các bin pháp liên quan.
  • Từ khóa bài viết này: