Bảo vệ quyền lợi của thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu cá xa bờ
Post Update by chỉnh sửa on 2021-10-07 11:38:20
I. "Biện pháp cho phép và quản lý thuyền viên làm việc ngoài biên giới không phải quốc tịch Đài Loan” có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2017, các quy định liên quan để bảo vệ quyền lợi của thuyền viên nước ngoài như sau:

1. Bảo đảm tiền lương hàng tháng của thuyền viên nước ngoài không dưới 450 đô-la Mỹ.
2. Chủ tàu phải mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn gây tử vong nói chung cho mỗi một thuyền viên nước ngoài, số tiền bảo hiểm gây tử vong nói chung không dưới 1 triệu Đài tệ hoặc ngoại tệ tương đương.
3. Thời gian nghỉ ngơi hàng ngày của thuyền viên không ít hơn 10 giờ, thời gian nghỉ ngơi hàng tháng không dưới 4 ngày, tuy nhiên do nhu cầu công việc, có thể sắp xếp thêm thời gian nghỉ bù theo thỏa thuận giữa hai bên.
4. Toàn bộ tiền lương được thanh toán trực tiếp cho thuyền viên nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc Chủ thuê và người lao động có thoả thuận khác.
5. Chủ tàu phải đảm bảo thuyền viên nước ngoài được hưởng các phúc lợi và bảo hộ lao động như nhau đối với các chức vụ tương tự trên tàu.
6. Chủ tàu không được sử dụng thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu hoặc địa điểm đánh bắt cá khác, hoặc thực hiện các công việc khác không liên quan đến đánh bắt cá.
7. Khi tàu cá không thể tiếp tục hoạt động, chủ tàu phải đưa thuyền viên nước ngoài đã thuê trở về

II. Sở Ngư nghiệp sẽ tiến hành thăm hỏi kiểm tra xem chủ tàu có phù hợp với các quy định của Hợp đồng lao động hay không:

1. Nhân viên được cử đến cảng khẩu mà tàu cá Đài Loan ra vào chủ yếu, tìm hiểu xem thuyền viên nước ngoài trên tàu cá nhập cảng có bị ngược đãi hay không và có bị trừ lương bất đáng hay không.
2. Khi lên tàu kiểm tra trên biển, tìm hiểu xem các thuyền viên nước ngoài làm việc cho các tàu cá Đài Loan có bị ngược đãi hoặc bị trừ lương bất đáng hay không.
3. Khi nhân viên cơ động trong nước được phái đến cảng khẩu trong và ngoài nước để kiểm tra lấy mẫu dỡ hàng, chuyển tải, tìm hiểu xem các thuyền viên nước ngoài có bị ngược đãi hoặc bị trừ lương bất đáng hay không.

III. Cơ chế khiếu nại và hòa giải tranh chấp:

1. Các khiếu nại về tranh chấp lao động, đối xử bất đáng hoặc xâm hại cơ thể của các thuyền viên nước ngoài, có thể đề xuất qua đường dây tư vấn khiếu nại dành cho lao động 1955 của Bộ Lao động (nước ngoài có thể gọi: + 886-2-8073-3141).
2. Ở nước ngoài cũng có thể đề xuất thông qua Văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài hoặc thông qua các quan sát viên và chuyên viên của Đài Loan được cử đến nước ngoài.
  • Từ khóa bài viết này: